Shy Rabbit

Shy Rabbit

PORTRAIT OF THE INANIMATES

Bird Yearning

Bird Yearning

PORTRAIT OF THE INANIMATES

Little Doe

Little Doe

PORTRAIT OF THE INANIMATES

Cornered

Cornered

PORTRAITS OF THE INANIMATES

Smiling Bird

Smiling Bird

PORTRAIT OF THE INANIMATES

Profile of Teddy

Profile of Teddy

PORTRAIT OF THE INANIMATES

In Silhouette

In Silhouette

PORTRAIT OF THE INANIMATES

Friends

Friends

PORTRAIT OF THE INANIMATES

Transparent Flight

Transparent Flight

PORTRAIT OF THE INANIMATES

Mother Mallard

Mother Mallard

PORTRAIT OF THE INANIMATES

Out of the Blue

Out of the Blue

PORTRAIT OF THE INANIMATES

Soft Portrait

Soft Portrait

PORTRAIT OF THE INANIMATES